دوشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۱۹:۱۱
 
 


فرم عملکرد واحد اشتغال
ماه ارسال عملکرد
ماه  
اقلام عملکرد
عنوانعملکردواحد
تهیه طرحهای اشتغال زا و خوشه های کسب و کار
   
طرح
ساماندهی خوشه های کسب و کار
   
تعاونی
ساماندهی و بسترسازی اشتغال برای متقاضیان
   
نفر
ایجاد فرصت شغلی جدید(سایر)
   
نفر
     
* = ضروری