عکس-مدیران-غلامی

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که بـه سنجش واندازه گیری،

ارزش گیـری و قضاوت دربـاره عملکـرد طی دوره ای معین

می پذیرد.

ارزیابـی عملکرد در بعـد سازمانـی معمولاً مترادف اثربخشی

فعالیتهاست . منظـور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف

و برنامه ها با ویژگـی کارا بودن فعالیت و عملیات است.

نظام ارزیابـی عملکـرد در واقـع میـزان کارآیــی تصمیمات

مدیریـت در خصـوص استفاده بهینـه از منابـع و امکانات را

مـورد سنجش قرار می دهد.

ارزیابـی علمکرد یعنی اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه

وضع موجود باوضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های

از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد.

لوگوی-اداره-ارزیابی


لینک هــای مرتبـــط و مفیـــد

فیلم

لینک-دفتر-مدیریت-عملکردآیکون-گزارش-شیوه-نامه-تخلفات-اداریآیکون-خبرنامهآیکون-پیامهای-آموزشیآیکون-دستورالعمل-دستورالعمل-تشویق-و-تنبیه-کارمندان


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰