مدیرکل

پروانه رضایی بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 02142736420
 • 02188759026
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2
مدیر حراست

محمد حسین رستمی

مدیر حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88503970
 • 88745948
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 8
زند پویا

علی محمد زند پویا

مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88742707
 • 88742707
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 8
خانم غلامی

معصومه غلامی

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736417
 • 88742943
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 8
بابایی

حسن بابایی

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88745264
 • 88745264
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 7
قوتی

سعید قوتی

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88327475
 • 88327475
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 4
دهقان

سعید دهقان

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88845591
 • 88845592
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
یاوری

محسن یاوری

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88764078
 • 88764078
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 6
نبوی

حنانه نبوی

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736209
 • 42736230
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 2
میرباقری

سید عبداله میرباقری

رئیس اداره توسعه تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88327478
 • 88327478
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 4
سروری

عبدالرضا سروری

رئیس اداره تشکیل تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88593371
 • 88593371
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 4
پیرمردی

افشین پیرمردی

رئیس اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88845595
 • 88845595
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 3
کریمی

علی کریمی

رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88827880
 • 88827880
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 3
داوری

محسن داوری

رئیس اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88326998
 • 88326998
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 4
خالقی

تکتم خالقی

رئیس اداره تعاونی های مسکن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88325653
 • 88325653
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 4
همدانی

داریوش همدانی

سرپرست اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736263
 • 88735257
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 4
جباری

هادی جباری

رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88747329
 • 88747329
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 3
عکس-تبار

محمد علی تبار

رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736344
 • 42736344
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 6
رحیمی

پروین رحیمی

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88754398
 • 88762163
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 4
موسوی

سید محمد صادق موسوی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88326996
 • 88845592
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
عسگری

رضا عسگری

رئیس اداره اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88327479
 • 88824292
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
بیرشک

شهرزاد بیرشک

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88327471
 • 88845592
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
ناخدا

نسترن ناخدا

مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88341663
 • 88341662
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
صلحی

ژیلا صلحی فام

مسئول دبیرخانه مشاغل خانگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88327474
 • 88845592
 • تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان اراک - نبش کوچه شیوا - شماره 107 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران - طبقه 5
روشندل

فریده روشندل

رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736220
 • 42736230
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 2
جاهدی

فاطمه جاهدی

رئیس اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736228
 • 42736230
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 2
نبوی

حنانه نبوی

سرپرست اداره امور بیمه ای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736228
 • 42736230
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان دکتر بهشتی - خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - شماره 2 - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - طبقه 2
نظری

رحیم نظری

رئیس امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 88745265
 • 88745265
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 7
زرین

علیرضا زرین

سرپرست واحد فناوری اطلاعات IT
 • 88503973
 • 88503973
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 5
فراهانی

فاطمه فراهانی

مدیر امور مالی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 • 42736308
 • 42736308
 • تهران - خیابان سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان مرغاب – پلاک 2 - طبقه 5
رئیس جنوبغرب

رضا میرانی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران
 • 66716227
 • 66716221
 • خیابان حافظ – پائین تر از خیابان جمهوری - خیابان سرهنگ سخایی - نبش خیابان سی تیر – پلاک 58
رئیس شمالشرق

حمیدرضا داداشی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران
 • 88910418
 • 88809219
 • خیابان سمیه - نرسیده به پل حافظ - خیابان شهیدپورموسی - نبش چهارراه شیرین - پلاک 40
رئیس شرق

داود روشن نیا

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران
 • 77961649
 • 77344100
 • جاده دماوند (ابتدای جاده آبعلی) – سه راه اتحاد – نبش کوچه منظمی – پلاک121
رئیس شمالغرب

سید هادی شفیعی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب تهران
 • 44633338
 • 44657007
 • کیلومتر 2 جاده مخصوص کرج – خیابان شهید فلسفی( بیمه4) - کوچه سوم شرقی- پلاک 2
رئیس شمیرانات

لیلا سیف جمالی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات
 • 22461361
 • 22494288
 • بلوار ارتش – بعد از چهارراه مینی سیتی – شهرک ابوذر – ابوذر دهم (شهید روزبهانی) – پلاک 1
رئیس اسلامشهر

سید موسی پیروان

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر
 • 56479310
 • 56479511
 • شهرستان اسلامشهر - روبروی بستنی میهن- بلوار قائمیه- مجتمع ادارات -جنب ساختمان محیط زیست
رئیس بهارستان

مهدی صفی خانی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان
 • 56622083
 • 56636167
 • شهرستان بهارستان – انتهای گلستان – ابتدای صالحیه – روبروی مسجد صاحب الزمان - نبش خیابان شهید کشوری
رئیس پاکدشت

حمیدرضا قشقایی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت
 • 36442344
 • 36442236
 • شهرستان پاکدشت – بلوار امام رضا (ع) – خیابان شاهد – خیابان دولت – خیابان کارگر – مجتمع ادارات
رئیس پردیس

علی مشهدی عباسی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس
 • 76289388
 • 76289448
 • شهرستان پردیس- فاز 4 - خیابان فردوس - عرش2 - پاساژ شقایق - طبقه 2
رئیس پیشوا

وحید آریا

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیشوا
 • 36730052
 • 36730037
 • شهرستان پیشوا – پل حاجی - خیابان 15 خرداد- نبش آزادی3- پلاک 31
رئیس دماوند

جعفر میرزا ملکی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند
 • 76324411
 • 76324811
 • شهرستان دماوند - خیابان مطهری - کیلومتر اول - سمت راست - پلاک 73
رئیس رباط کریم

حسین آقا رحیمی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم
 • 56730025
 • 56730748
 • شهرستان رباط کریم - خیابان داودیه - انتهای خیابان دادگستری - خیابان پیام - جنب مجمع امور صنفی
رئیس شهرری

مجید شایق

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری
 • 55000008
 • 55000051
 • شهر ری – خیابان شهید رجایی – بالاتر از اتوبان آزادگان – جنب مسجد ولی ا... اعظم (عج) مادر سابق – پلاک 39
جلال

حیدر جلال

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار
 • 65278100
 • 65278200
 • شهرستان شهریار – شهرک اداری – خیابان پرستار – ابتدای کوچه شهید محمدحسین مستقیمی رضازاده
رئیس فشافویه

خلیل خلیل نژاد

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فشافویه
 • 56229881
 • 56229882
 • شهرستان فشافویه - حسن آباد - بلوار امام خمینی - جنب آتش نشانی
رئیس فیروزکوه

مازیار شهرآشوب

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه
 • 76444487
 • 76448750
 • شهرستان فیروزکوه – میدان امام علی (ع)- سایت ادارات- جنب اداره گاز- پلاک 38
رئیس شهرقدس

بابک شاهرخی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدس
 • 46812332
 • 46812333
 • شهرستان قدس- 45 متری انقلاب- کوچه دهقان- پلاک 4
رئیس قرچک

عبداله بهلولی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک
 • 36161847
 • 36161845
 • شهرستان قرچک – باقر آباد – جنب آتشنشانی
رئیس ملارد

فریبا حسن نژاد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد
 • 65104332
 • 65104332
 • شهرستان ملارد - فاز3 مارلیک - بلوار دکتر حسابی - روبروی مجتمع تفریحی بازینو - ساختمان وصال – پلاک 84
رئیس ورامین

عباسعلی گرایلی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین
 • 36243545
 • 36246600
 • شهرستان ورامین – روبروی فرمانداری – مجتمع ادارات – خیابان دولت – انتهای خیابان شورا – جنب اداره بهزیستی