لوگوی-خدمات-اشتغال

مهمتریـن و محوری ترین سیاست دولـت موضـوعاشتغالاست که در سالهای اخیر مورد تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،رئیس جمهـور و وزیـر تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعـی قرار گرفـته و برنامه های زیادی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاریبه مرحله اجرا درآمده است.

یکی از وظایف اداره کـل تعاون، کـار و رفاه اجتماعیاستان تهران نظارت بر اجرای برنامهها و سیاستهایاشتغال و سرمایه گذاری در استان می باشد.

مدیریت اشتغـال در اداره کـل تعـاون ، کـار و رفـاهاجتماعی استان تهـران در حـوزه های مختلف شامل توسعـه کارآفرینـی، اشتغـال وهـدایت نیـروی کار، اشتغال اتباع خارجی، دبیرخانـه کارگـروه تخصصیاشتغال استان و دبیرخانـه مشاغل خانگی این وظیفه مهم را دنبال نمـوده و ضمن ارائـه خدمـات در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری، مباحث مرتبط در این حوزه را مورد نظارت قرارداده و با ارائـه گزارشات دوره ای در راستای اجـرای سنـد توسعـه اشتغـال و سرمایهگـذاری استان و نیز عملکـرد دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ، برنامه ها را پایش می نماید.

 

مدیریت-کارآفرینی-خبر

روسا و سرپرستان حوزه مدیریت کارآفرینی و اشتغال

عکس-موسوی عکس-عسگری علوی عکس-بیرشک عکس-ناخدا عکس-صلحی

اداره توسعه کارآفرینی

تلفن: 88326996

اداره اشتغال اتباع خارجی

تلفن: 88327479

دبیرخانه هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

تلفن: 88921845

اداره هدایت نیروی کار و کاریابی ها

تلفن: 88327471

دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

تلفن: 88341663

دبیرخانه مشاغل خانگی

تلفن: 88325654

موقعیت مکانی مدیریت کارآفرینی و اشتغال روی نقشه