مهمترین-خدمات


* اجرای قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های جامعه هدف به ویژه کارگران.

* برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران.

* پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف.

* تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها.

* مدیریت تعاملات درون بخشی در حوزه های امورا جتماعی و سطوح متعدد پیشگیری.

* تحلیل مستمر وضعیت مؤلفه های اجتماعی و توانبخشی در استان.

* تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان و نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.

* مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.

عکس-رحیمی-خبر

روسا و سرپرستان حوزه مدیریت اجتماعی

عکس-روشن-دل عکس-جاهدی عکس-نبوی عکس-ایمانی

اداره امور اجتماعی

تلفن: 42736220

اداره حمایتی و آسیب های اجتماعی

تلفن: 42736217

اداره امور بیمه ای

تلفن: 42736228

اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

تلفن: 42736227

موقعیت مکانی مدیریت اجتماعی روی نقشه