مهمترین-خدمات

 

* تامین بودجه و پشتیبانی

* امور اداری و کارگزینی

* آموزش و توسعه منابع انسانی

* توسعه و عمران مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

* توسعه و تجهیز ساختمانهای اداری

* توسعه و پشتیبانی انفورماتیک و اتوماسیون اداری

* ساماندهی امور رفاهی

عکس-مدیر-بابایی-خبر

روسا و سرپرستان حوزه مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع

اتابکی عکس-نظری عکس-فراهانی1

گروه فناوری اطلاعات، تحول اداری و بودجه

تلفن: 42736341 

اداره اموراداری

تلفن: 88745265

اداره امور مالی

تلفن: 42736308

موقعیت مکانی مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع روی نقشه