مهمترین-خدمات

حوزه معاونت روابط کار یکی از بخش‌های تخصصیوزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و به تبـع آن از بخش‌های مهم و تخصصی اداره کل در سطح استان می‌باشد که نظارت بر اجرای دقیق مفـاد قانـون کار جمهوری اسلامی ایـران در کلیه کارگاه‌های مشمول قانـون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار در کارگاه‌ها، تنظیـم روابـط کار فی مابین کارگـران و کارفرمایان و مسائـل حقوقـی کارگـران، آمـوزش کارفرمایان و کارگران و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمائی و توسعـه و ارتقـاء مبـاحث شرکای اجتماعـی دولت، کارفرما وکارگر از جمله وظایف این بخش می‌باشد.

 

مدیریت-روابط-کار-خبر

روسا و سرپرستان حوزه مدیریت روابط کار

عکس-تبار عکس-جباری عکس-همدانی خسروی

اداره روابط کار

تلفن: 42736344

اداره بازرسی کار

تلفن: 88747329

اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

تلفن: 42736263

اداره حمایت مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن: 88754398

موقعیت مکانی مدیریت روابط کار روی نقشه