مدیران کل سابق تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

شاکرمی

نام و نام خانوادگی:

آقای حاتم شاکــــرمی

 

سال احراز سمت:

از  سال 1395 تا سال 1397

 

 

لطفی نژاد1

 نام و نام خانوادگی:

آقای احمد لطفی نــــژاد

 

سال احراز سمت:

از ابتدای ادغام در سال 1390 تا سال 1395