قوانین و بخشنامه های و اسامی بازرسان سلامت اداری

:busts_in_silhouette:اسامی بازرسان سلامت اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

:scroll:گزارش تسهیلات پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری

 :scroll: آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی

:scroll:دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 

:scroll: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون مدیریت خدمات کشوری

 :scroll: قانون رسیدگی به تخلفات اداری

:scroll: قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و آئین نامه آن

:scroll: متن مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

:scroll: مفاهیم مبارزه با فساد

 :scroll: مشخصات قراردادهای منعقده با پیمانکاران بخش تعاونی و خصوصی در راستای واگذاری امور تصدیگری

 

 وظایف کمیته سلامت اداری

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران‌ برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اعضاء

۱- مدیرکل

۲- مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

۳- مدیر روابط کار

۴- مسئول حراست

۵- کارشناس حراست

۶- مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷- مسئول روابط عمومی

اهم وظایف

۱- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و اداره کل .

۲- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....

۳- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی اداره کل و تشویق و تنبیه.

۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

۵- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات اداره کل و تکریم ارباب رجوع

۶- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری اداره کل و راهبری استقرار آن.

۷- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.

۸- تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.

۹- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی اداره کل، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.

۱۰- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱