ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با مجید شایق - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری