ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با بابک شاهرخی - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدس