ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با علی مشهدی عباسی - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس