ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محمد حسین رستمی - مدیر حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران