ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با حسن بابایی - مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران