ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سعید قوتی - مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران