ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سعید دهقان - مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران