ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با پروین رحیمی - مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران