ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با فاطمه فراهانی - مدیر امور مالی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران