ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با عبدالرضا سروری - رئیس اداره تشکیل تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران