ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با افشین پیرمردی - رئیس اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران