ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با تکتم خالقی - رئیس اداره تعاونی های مسکن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران