ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با داریوش همدانی - سرپرست اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران