ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محمد علی تبار - رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران