ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سید محمد صادق موسوی - رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران