ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با نسترن ناخدا - مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران