ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با ژیلا صلحی فام - مسئول دبیرخانه مشاغل خانگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران