ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با فاطمه جاهدی - رئیس اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران