اداره کل (هویزه)

اداره مرکزی (قرنی)

اداره شمیرانات

اداره شمال شرق

اداره شرق تهران

اداره شمال غرب تهران

اداره حنوب غرب تهران

اداره میرزای شیرازی (هیات فنی اتباع)

اداره شهر ری

اداره اسلامشهر

اداره شهرستان بهارستان

اداره شهرستان پاکدشت

اداره شهرستان پردیس

اداره شهرستان پیشوا

اداره شهرستان دماوند

اداره شهرستان رباط کریم

اداره شهرستان شهریار

اداره شهرستان فشافویه

اداره شهرستان فیروزکوه

اداره شهرستان قدس

اداره شهرستان قرچک

اداره شهرستان ملارد

اداره شهرستان ورامین