مدیر کل سابق تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مدیران اسبق

نام و نام خانوادگی:

آقای احمد لطفی نــــژاد

سمت:

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

سال احراز سمت:

از ابتدای ادغام در سال 1390 تا سال 1395