پرسش نامه

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

فرم نظر سنجی از قوانین و مقررات
 

به نظر شما آیا قوانین و مقررات به درستی اجرا می شود ؟

به نظر شما انتشار قوانین و مقررات می تواند مانع فساد در سیستم های اداری شود ؟

انتشار قوانین به صورت دیجیتال تا چه اندازه در کاهش تعداد مراجعات مؤثر بوده است ؟

مجموعه قوانینی که در پرتال این اداره کل قرار داده شده است چقدر مطابق نیازهای شما است ؟

آیا از نحوه چیدمان مجموعه قوانین و مقررات در پرتال این اداره کل راضی هستید ؟

آیا اطلاعات موجود در قسمت مجموعه قوانین و مقررات پورتال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را کافی می دانید ؟

به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد ؟