لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان دماوند

  

دماوند

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری دماوند

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری دماوند