لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان  اسلامشهر

 

002

  

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

منطقه18 و حوزه فرمانداری اسلامشهر

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

منطقه18 و حوزه فرمانداری اسلامشهر