لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان فشافویه

  

اداره فشافویه

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری فشافویه

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری فشافویه