لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان پاکدشت

  

اداره پاکدشت

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری پاکدشت

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری پاکدشت