لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان پردیس

  

پردیس

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری پردیس

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری پردیس