لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان ری

  

شهرری

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

منطقه 20 و حریم

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

منطقه 20 و حریم