لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان رباط کریم

  

اداره رباط کریم

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری رباط کریم

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری رباط کریم