لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان شهریار

  

شهریار

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

فرمانداری شهریار

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

فرمانداری شهریار