لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان شمیرانات

اداره شمیرانات

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

1 و 3(شرق بزرگراه مدرس)

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

1 و 3(شرق بزرگراه مدرس)