لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان  ورامین

 

اداره ورامین

  

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

حوزه فرمانداری ورامین

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

حوزه فرمانداری ورامین