لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان تهران

«اداره جنوبغرب  تهران بزرگ »

  

اداره جنوبغرب

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

19 و 17 و 16 و 15 و 12 و 11 و 10

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

19 و 17 و 16 و 15 و 12 و 11 و 10