لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان تهران

«اداره  میرزای  شیرازی»

  

میرزای شیرازی

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

2

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

14  8  2