لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان تهران

«اداره شمالشرق تهران بزرگ »

   

اداره شمالشرق

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

3(غرب بزرگراه مدرس) و 6 و 7

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

3(غرب بزرگراه مدرس) و 6 و 7