لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان تهران

«اداره شمالغرب تهران بزرگ »

   

شمالغرب

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

22 و 21 و 9 و 5

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

22 و 21 و 9 و 5