لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان تهران

«اداره شرق تهران بزرگ »

  

شرق

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

14 و 13 و 8 و 4

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

13 و 4