شورای هماهنگی

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان
 • ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

 • بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان
 • تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا در جهت اجرای مصوبات شورا
 • ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان
 • سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع
 • اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا
 • تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا

 

ج ) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس شورا(
 • مدیر کل تأمین اجتماعی استان
 • مدیر کل آمورش فنی و حرفه ای استان
 • مدیر کل بهزیستی استان
 • مدیر کل بیمه سلامت استان
 • مدیر درمان تأمین اجتماعی استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان
 • مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان
 • مدیر صندوق بازنشستگی استان
 • مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 • نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون استان
 • سر پرست واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد (استانهای دارای منطقه آزاد)
 • سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه با توجه به نظر رئیس شورا

تبصره (۱): رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره ( 2 ) : اعضاء شورا به عنوان بالاترین مدیران اجرایی دستگاه در استان مکلفند شخصا در جلسات شورا شرکت نمایند و در موارد پیش بینی نشده، حضور معاون ذیربط با هماهنگی رئیس شورا ضروری است.

 

د) زمان و نحوه تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه و یا در فواصل کمتر حسب تشخیص رئیس شورا تشکیل می گردد.
 • جلسات شورا با حضور رئیس شورا و دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.
 • جلسات شورا بایستی به صورت دوره ای در دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
 • برای حضور در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد.

 

ه) نحوه تصمیم گیری شورای هماهنگی استان؛

 • تصمیمات شورا می بایست در چارچوب قوانین، مقررات و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و سیاست های ابلاغی از سوی وزارتخانه اتخاذ گردد.
 • هریک از اعضاء شورا دارای یک حق رأی می باشند.
 • تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضایی که در جلسه حضور دارند، اعتبار می یابد.
 • در صورت تساوی آراء حاصله، رأی رئیس شورا تعیین کننده خواهد بود.
 • کلیه اعضاء موظف به اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش نحوه اجرا و نتیجه، اقدامات انجام یافته خواهند بود.
 • در صورتیکه اجرای مصوبه ای نیاز به اعلام نظر مسئولین بالاتر داشته باشد مدیر مربوطه موظف به پیگیری و اعلام نتیجه در جلسه شورا می باشد.
 • میهمانان مدعو جهت حضور در جلسات شورا باید به تایید رئیس شورا برسند و با توجه به نظر رئیس شورا و سطح هر میهمان حق رأی یا عدم حق رای در نظر گرفته می شود.

 

و) دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

مسئولیت تشکیل دبیرخانه شورای هماهنگی استان بر عهده رئیس شورا می باشد که یک نفر از معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورا انتحاب خواهد کرد.

 

ز) وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

 • تعیین دستور جلسات شورا و ابلاغ آن به اعضاء شورا قبل از شرکت در جلسه
 • تهیه برنامه زمانبندی تشکیل جلسات با هماهنگی رئیس شورا و ارسال دعوتنامه برای اعصاء جهت شرکت در جلسات.
 • پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی مورد نظر شورا و تهیه و ارائه گزارشات کار گروه ها به اعضاء
 • تنظیم صورت جلسات شورا و ابلاغ تصمیمات به اعضاء و پیگیری اجرای مصوبات.
 • ضبط و نگهداری کلیه صورت جلسات و سوابق مربوط به گزارش ها و مستندات
 • ارسال یک نسخه از صورت جلسات بعد از هر جلسه به اداره کل امور استانها
 • انجام سایر امور محوله از سوی شورا در چارچوب مقررات و دستور العمل های مر بوطه.
 • دبیرخانه موظف است پیشنهادهای کارشناسی کلیه اعضاء شورا را به صورت مکتوب اخد و در دستور کار شورا قرار دهد.

 

ج( وظایف سایر واحدهای مرتبط :

 • اداره کل امور استانها مکلف است پس از بررسی و جمع بندی صورت جلسات شورای هماهنگی استانها، مجموع مصوبات را هر سه ماه یک بار برای معاونین وز ارتحانه و روسای بانکها ارسال نماید .
 • مواردی از مصوبات شورای هماهنگی استانها که نیاز به مجوز از وزارتخانه و یا سازمانهای وابسته داشته باشد پس از بررسی کارشناسی در سازمان مربوطه در جلسه شورای معاونین وزارتخانه مطرح خواهد گردید.
 • معاون امور مجلس، حقوقی و استانها به عنوان مرجع هدایت ، هماهنگی و نظارت بر شورای هماهنگی استانها در ستاد ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که در هر ماه یکی از معاونین و روسای سازمانهای وزارتخانه بر اساس برنامه اعلامی از سوی اداره کل امور استانها در جلسات شورای هماهنگی استانها شرکت نمایند.

 • اداره کل امور استانها به عنوان دبیر شورا در ستاد موظف است دوره های آموزشی تخصصی و متناسب با شرح وظایف شورا و سیاستگذاری وزارتخانه برای اعضای شورای هماهنگی استان ها برگزار نماید.
   
رضایی بختیاری     
نیرومند شیخ حسینی اورنگ بیدهندی امیری گنجه پناهی زاده
رحیمی صفائیان توسکی مسلمی رضایی شاهرخی

لطفا سال مورد نظر را نتخاب بفرمایید:

1403 1402 1401 1400 1399

لطفا سال مورد نظر را نتخاب بفرمایید:

1403 1402 1401 1400 1399

برنامه جاری و خط مشی ما همان شعار "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" است
در نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران کل استان تهران عنوان شد برنامه جاری و خط مشی این شورا توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" تبیین شده است و ما در این راستا برنامه‌ریزی‌هایمان را تدوین و اجرا خواهیم کرد.
آخرین جلسه شورای هماهنگی استان تهران در سال 1399 برگزار شد
چهارمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور ارایه گزارش در خصوص مصوبات جلسات قبلی، عملکرد و جمع بندی نظرات و همچنین انجام مشاوره های لازم در امور مدیریتی و ایجاد هماهنگی در استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت اجرای مطلوب وظایف و ماموریتهای ادارات عضو این شورا با حضور محسن دلبری مدیر کل امور استانها و مدیران کل دستگاه های اجرایی و نمایندگان بانکهای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان تهران، روز شنبه 1399/12/23 در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.
برقراری هرچه سریعتر مقرری بیمه بیکاری افرادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند
جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور ایجاد هماهنگی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و اجرای مطلوبتر وظایف و مأموریت‌های ادارات عضو این شورا در برنامه عملیاتی سال 1399با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی و نمایندگان بانکهای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان تهران روز شنبه 1399/8/10 در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.
نخستین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با رعایت فاصله اجتماعی برگزار شد
نخستین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با محوریت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود برای انجام مطلوب وظایف و ماموریت‌های دستگاه های اجرایی عضو این شورا خصوصا در شرایط وجود کرونا و همچنین پسا کرونا با حضور محسن دلبری مدیر کل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه رضایی بختیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مدیران کل دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان تهران و جمعی از روسا و کارشناسان ذیربط روز سه‌شنبه 99/2/9 به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.