ارتباط مستقیم با خلیل خلیل نژاد - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فشافویه