ارتباط مستقیم با رضا میرانی - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران