ارتباط مستقیم با علی مشهدی عباسی - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس