ارتباط مستقیم با وحید آریا - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیشوا